تبلیغات
اطلاعات پرواز : 35F22D11AFR90
نام : تیمور
نام خانوادگی : کرمی
تولد : 1350
شماره های صندلی : 11F 12F 13F 14F
زمان حرکت : 8/1
زمان بازگشت : 15/1
نوع بلیط : دو طرفه
مبلغ پرداخت شده : 153200000 ریال
بدهی : 0 ریال
طبق آخرین درخواست شما کارت های پرواز شما به حالت تعلیق در آمد
درصورت ادامه ی تعلیق تا 2 ساعت پس از درخواست مبلغ پرداخت شده به حساب شما بازگردانده می شود.